Login
Skip portletPortlet Menu

 
Sign up
 

Segregujmy na serio-monitoring wdrażania przepisów z zakresu gospodarki odpadamiWeź udział w konkursie!


 
Wyroznienie
Skip portletPortlet Menu
dla portalu e-odpady.com
w prestiżowym konkursie
Panteon Polskiej Ekologii

Wyróżnienie
 
Komentarze
Skip portletPortlet Menu
 
Fundacja Odzyskaj Środowisko - Szkolne Centrum Recyklingu

Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…

Projekt audytowy Czysta Gmina 2012

Miasto bez niedopałków - kampania przeciw zaśmiecaniu niedopałkami papierosów przestrzeni publicznej


Konkurs o Tytuł Lidera Polskiej Ekologii 
Warto przeczytać
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 


Projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma na celu rozwiązanie bieżących problemów, które pojawiły się od momentu wejścia w życie tzw. ustawy śmieciowej. Pomimo, że projekt ten zapewnia realizację części zgłaszanych przez gminy postulatów to jednak zawiera także zapisy, z którymi strona samorządowa nie może się zgodzić.
 

Sprawozdanie podkomisji przyjęło m. in. zapis o różnicowaniu częstotliwości odbierania odpadów np. ze względu na ich ilość czy rodzaj - zapis ten pojawił się ze względu na sytuacje, w których odpady są odbierane raz na dwa miesiące. Dlatego w poprawce przyjęto, że odbiór odpadów zmieszanych nie powinien wystąpić rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej. Samorządy uważają jednak taką propozycję za zbytnie usztywnienie. Podobne stanowisko dotyczy kwestii wprowadzenia tylko stacjonarnych punktów selektywnej zbiórki odpadów.Źródło: na podstawie Portal Samorządowy 28.07.2014

Polska redukując emisję CO2 i sprzedając uprawnienia do jej emisji co roku uzyskuje znaczące środki, które z prawem unijnym powinny być przeznaczone na określone cele. Jednym z nich jest termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym szkół, przedszkoli, szpitali oraz budynków administracji publicznej. W ten sposób zostało zmodernizowanych 389 obiektów.


Dzięki modernizacji tych obiektów nastąpi zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery o 49 tys. ton rocznie. Realizacja inwestycji związanych z termomodernizacją odbywa się w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (Green Investment Scheme, GIS) - Programu priorytetowego GIS Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, z którego pochodzą środki w wysokości prawie 73 mln zł. System GIS jest finansowany ze sprzedaży jednostek AAU (umownej jednostki przyznanych praw do emisji gazów cieplarnianych systemie ONZ). Dzięki znacznemu zmniejszeniu przez Polskę emisji gazów cieplarnianych (30 proc. zamiast wymaganych 6 proc.) uzyskaliśmy nadwyżkę praw do emisji. (łącznie przez cały okres jest to blisko 800 mln zł).


Źródło: na podstawie Ministerstwo Środowiska 17.07.2014


Dofinansowanie w wysokości 2,51 mln zł uzyska z Olsztyńskiego Oddziału Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projekt budowy ciepłowni na biomasę oraz linii do przetwarzania pofermentu w Boleszynie. Wydatki całkowite na poniesienie kosztów realizacji  przedsięwzięcia zostały oszacowane na poziomie 6,19 mln zł.

Od roku 2012 działa w Boleszynie biogazownia o mocy 1 MW, która powstała dzięki środkom z funduszy unijnych. Dzięki staraniom inwestora, w krótkim okresie powstał trzeci kogenerator gazowy co pozwoliło zwiększyć moc biogazowni do 1,8 MW. Przy planowaniu obecnego przedsięwzięcia brano pod uwagę możliwość pokrycia całkowitego zapotrzebowania na ogrzanie budynków znajdujących się w Boleszynie a także basenu miejskiego. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec roku 2015. Planowane jest już także kolejne przedsięwzięcie - budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 980kW.


Źródło: na podstawie  oze.pl 24.07.2014

W gminie Kamieńsk na terenie składowiska w Ruszczynie odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Obecne składowisko funkcjonuje od trzynastu lat i przyjmuje odpady inne niż niebezpieczne i obojętne.


Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane kosztem prawie 41 mln zł z czego 3/4 kwoty będzie pochodziło z pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW. W ramach realizacji inwestycji zostanie wybudowana instalacja do sortowania odpadów zmieszanych oraz linia technologiczna do produkcji paliwa alternatywnego. Z odpadów zmieszanych zostaną wydzielone surowce wtórne oraz nastąpi przygotowanie frakcji biodegradowalnej do stabilizacji w procesie kompostowania. Nowy zakład ma przerabiać rocznie 75 000 ton odpadów.Źródło: na podstawie komunalny.pl 23.07.2014


Poznański Park Naukowo-Technologiczny wraz z partnerami oraz sieć Enterprise Europe Network zapraszają na indywidualne spotkania biznesowe przedsiębiorców i specjalistów, które odbędą się podczas targów POLEKO, 16 października 2014 roku w Poznaniu.
 
Celem wydarzenia jest skojarzenie partnerów technologicznych oraz biznesowych i możliwość indywidualnego spotkania z przedstawicielami zagranicznych przedsiębiorstw zainteresowanych pomysłami polskich jednostek badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw oferujących dalszą współpracę technologiczną i handlową.  Więcej ...Źródło: Fundacja UAM Poznański Park Naukowo-Technologiczny 22.07.2014
 
 
 
 
 
 
 

 


VII Forum Liderów Ochrony Środowiska

Spotkania kooperacyjne Eco-Match 2014Odzyskaj Środowisko

Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy

Odkręć - Zduś - Segreguj

Zarządzaj sprawnie... e-odpady.com
Zarządzaj sprawnie...e-odpady.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ZETO S.A. w Poznaniu