Login
Skip portletPortlet Menu

 
Sign up
 
Woda Wolna od Butelek

Segregujmy na serio-monitoring wdrażania przepisów z zakresu gospodarki odpadamiWeź udział w konkursie!


 
Wyroznienie
Skip portletPortlet Menu
dla portalu e-odpady.com
w prestiżowym konkursie
Panteon Polskiej Ekologii

Wyróżnienie
 
Komentarze
Skip portletPortlet Menu
 
Fundacja Odzyskaj Środowisko - Szkolne Centrum Recyklingu

Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…

Projekt audytowy Czysta Gmina 2012

Miasto bez niedopałków - kampania przeciw zaśmiecaniu niedopałkami papierosów przestrzeni publicznej


Konkurs o Tytuł Lidera Polskiej Ekologii 
Warto przeczytać
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 


Dyrektywy unijne nakazują Polsce, aby do końca 2015 roku miasta były skanalizowane odpowiednio w 95% (poniżej 100 000 mieszkańców) i 98% (powyżej 100 000 mieszkańców). Spośród miast uczestniczących w konkursie ECO-MIASTO w kategorii gospodarka wodna* prawie 70% spełnia te wymogi.
 
Dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej jest więc jednym z wyzwań, przed jakimi stoją polskie miasta. Analiza formularzy zgłoszeniowych pokazuje, że istotnym elementem polityki wodno-ściekowej powinno być także zmniejszenie strat wody, które sięgają nawet 13,4% oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w związku z oczyszczaniem ścieków. Więcej ...Źródło: na podstawie CONSTANS PR 23.11.2015

Dobiega końca etap rekultywacji składowiska odpadów w Srokowie na Warmii i Mazurach. Inwestycja została przeprowadzona w oparciu o współpracę Gminy Srokowo z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie. W spotkaniu związanym z zakończeniem etapu rekultywacji zaplanowano m.in. udział uczniów miejscowego gimnazjum.


Wraz z przeprowadzeniem rekultywacji składowisko w Srokowie nie będzie już przyjmować odpadów, te kierowane będą do nowoczesnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie. W ramach prac rekultywacyjnych wykonano uformowanie powierzchni składowiska oraz naniesiono warstwę wyrównawczą gruntu. Kolejnym etapem będzie użyźnienie terenu i nasadzenie zieleni. Prace rekultywacyjne przyczynią się do polepszenia warunków środowiska naturalnego Warmii i Mazur.Źródło: na podstawie WFOŚiGW w Olsztynie 19.11.2015


Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych Unii Europejskiej przyjęła ważną decyzję dotyczącą zwiększenia finansowania ze środków unijnych działań związanych ze zmianami klimatu. Chodzi tu bezpośrednio o wzrost znaczenia instrumentów finansowania publiczno-prawnego, które wzorem lat 2007-2013 przyczyniły się do wydatkowania znacznych środków na inwestycje.
 
Z wypowiedzi komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej wynika, że UE jest gotowa pełnić rolę instytucji wnoszącej największy wkład w finansowanie działań związanych z klimatem i chce zwiększać swoje wsparcie - planowany jest 20% udział środków z budżetu UE w latach 2014–2020. Powinno to przynieść w tym okresie wzrost poziomu inwestycji do wartości 50 mld euro. Jest to również ważny sygnał dla pozostałych organizacji i rządów państw przed zbliżającym się spotkaniem klimatycznym COP21 w Paryżu.

Źródło: na podstawie CHROŃMY KLIMAT 18.11.2015

Rozporządzenie dotyczące MBP, które weszło niedawno w życie może przyczynić się do ograniczenia składowania odpadów powstających w wyniku mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych odpadów komunalnych. Celem nowego rozporządzenia jest narzucenie takich warunków, które zapewnią uzyskanie stabilizatu, który nie będzie zawierał odpadów ulegających biodegradacji i mógł być bezpiecznie unieszkodliwiany na składowisku odpadów.


To właśnie jest ważna zmiana wprowadzona przez rozporządzenie - stabilizat nie będzie zawierał odpadów biodegradowalnych i będzie można go przekazać na składowisko odpadów. Drugą istotną zmianą jest możliwość przekazania do termicznego przekształcenia w spalarniach odpadów frakcji podsitowej tzn. takich odpadów, które nie spełniają wymogów rozporządzenia dla stabilizatu. Przekazanie do spalania frakcji podsitowej jest więc zgodne z zachowaniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami gdzie składowanie jest najmniej pożądanym sposobem ich zagospodarowania.Źródło: na podstawie TERAZ ŚRODOWISKO 16.11.2015


W dniach 23-24 listopada odbędzie się w Poznaniu czwarty Zjazd Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Tematem przewodnim będzie przyszłość RIPOK w kontekście zmian prawnych i źródeł finansowania przyszłych inwestycji oraz aktualizacji wojewódzkich planów gospodarki odpadami.
 

Dostosowanie do przepisów polskiego i unijnego prawa oraz wdrożenie możliwie najbardziej nowoczesnych technologii to aktualnie najważniejsze kwestie, jakim muszą sprostać zakłady zagospodarowania odpadów. Wiele zmian jest w trakcie wprowadzania, ale wiele z nich jest jeszcze przed nami. Aktualizacja KPGO oraz wojewódzkich planów, zmiany w rozporządzeniu w sprawie MBP oraz zagospodarowanie frakcji wysokokalorycznej – to zagadnienia istotne z punktu widzenia prawnego, ale również technologicznego. Więcej ...Źródło: na podstawie EKORUM 17.11.2015
 
 
 
 
 
 
 

 

Opakowania- wyzwanie zrównoważonego rozwoju


X Forum Liderów Ochrony Środowiska

V Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2016Odzyskaj Środowisko

Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy

Odkręć - Zduś - Segreguj

Zarządzaj sprawnie... e-odpady.com
Zarządzaj sprawnie...e-odpady.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ZETO S.A. w Poznaniu