Login
Skip portletPortlet Menu

 
Sign up
 
Woda Wolna od Butelek

Segregujmy na serio-monitoring wdrażania przepisów z zakresu gospodarki odpadamiWeź udział w konkursie!


 
Wyroznienie
Skip portletPortlet Menu
dla portalu e-odpady.com
w prestiżowym konkursie
Panteon Polskiej Ekologii

Wyróżnienie
 
Komentarze
Skip portletPortlet Menu
 
Fundacja Odzyskaj Środowisko - Szkolne Centrum Recyklingu

Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…

Projekt audytowy Czysta Gmina 2012

Miasto bez niedopałków - kampania przeciw zaśmiecaniu niedopałkami papierosów przestrzeni publicznej


Konkurs o Tytuł Lidera Polskiej Ekologii 
Warto przeczytać
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 

Jednym z ustaleń minionego właśnie VIII Forum Energetyki Prosumenckiej jest monitorowanie przez Instytut Energetyki Odnawialnej procesu wdrażania ustawy o OZE w segmencie mikroinstalacji OZE. Niezwykłą, i jedną z trudniejszych zarazem, okazją do uruchomienia monitoringu staje się propozycja Ministerstwa Gospodarki (MG) nowelizacji przyjętej w lutym ustawy o odnawialnych źródłach energii, ogłoszona właśnie w ostatnich dniach.


Projekt noweli jest niezwykle trudny do analizy i konsultacji indywidualnych, dlatego IEO zwraca się do wszystkich zainteresowanych, aby merytorycznie odnieść się do noweli ustawy wg koncepcji MG i ułatwić innym aktywne włączenie się w proces konsultacji. Liczy się Państwa czynny udziału w konsultacjach społecznych i zgłaszanie własnych uwag do nowelizacji ustawy o OZE. Informacja znajduje na stronie: http://www.mg.gov.pl/node/23905. Aby na tym etapie zmienić kształt lub wpłynąć na zmianę przepisów, można to zrobić tylko do 29 maja br. Więcej o opinii IEO ...


Źródło: na podstawie Instytut Energetyki Odnawialnej 18.05.2015

Z końcem kwietnia otwarto pod Wągrowcem Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn. Obiekt powstał w ramach realizacji inwestycji ze wsparcia środków w ramach Programu Operacyjnego 2007-2013 i według założeń ma obsługiwać obszar zamieszkały przez gmin, zamieszkałych przez ok. 150 tys. osób.


Dodatkowo, oprócz dofinansowania unijnego, inwestycja została zrealizowana ze środków WFOŚiGW oraz NFOŚiGW. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 57 mln zł. W ramach projektu powstała hala sortownicza o powierzchni ok. 2800 m2. Całkowita zdolność zakładu określa się na 35 000 ton przyjętych odpadów komunalnych w ciągu roku. Wybudowana została także kompostownia o wydajności 17000 ton, która składa się z dwóch części:  biostabilizatorów pracujących w systemie zamkniętym oraz zadaszonego placu dojrzewania kompostu.Źródło: na podstawie Portalkomunalny.pl  kwiecień 2015


W Ustroniu na terenie dawnego wysypiska odpadów w Kukince planowana jest realizacja inwestycji i wybudowanie elektrowni słonecznej. Będzie to taka pierwsza inwestycja w Polsce, zlokalizowana na obszarze kilku hektarów nieużytków, która pozwoli gminie na redukcję wydatków  na energię o 80%.


Na terenie wysypiska, od czasu jego zamknięcia kilkukrotnie dochodziło do pożarów i a plany nie przewidywały zagospodarowania tego obiektu gdyż tereny po starych wysypiskach nie mogą być zabudowywane przez co najmniej 50 lat od ich zamknięcia. Powstanie elektrowni słonecznej pozwoli zagospodarować ten teren a jednocześnie pozwoli na  dostarczanie prądu dla mieszkańców Ustronia. Władze rozpoznały już możliwości i przystąpiły do działań zmierzających do przygotowania podłoża oraz rekultywowania terenu wysypiska. Stabilność konstrukcji mają zapewnić specjalne betonowe płyty.


Źródło: na podstawie Portal ChronmyKlimat.pl 18.05. 2015

Jak podaje portal TERAZ ŚRODOWISKO, w miniony piątek Sejm przyjął ustawę o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych i tym samym dostosował przepisy prawa polskiego do ustawodawstwa obowiązującego w Unii Europejskiej. W wyniku ustawy zostanie ograniczona emisja gazów cieplarnianych oraz tzw. F-gazów.


Dotyczy to gazów takich jak freon i halon (niszczących warstwę ozonową) oraz substancji takich jak HFC, OFC oraz SF6 (gazów cieplarnianych) stosowanych jako czynniki chłodnicze, rozpuszczalniki oraz gazy w aerozolach. Firmy i instytucje, które korzystają z urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub systemów ochrony p.poż. które zawierają w swoim składzie wymienione substancje w ilościach powyżej 3 kg będą podlegały określonemu systemowi certyfikatów wymagającemu prowadzenia kontroli szczelności, stosowania etykiet, zaświadczeń oraz prowadzenia sprawozdawczości.Źródło: na podstawie Teraz Środowisko 15.05.2015

Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW) protestuje przeciwko interpretacji przepisów ustawy o OZE przez Prezesa URE w sprawie początkowego terminu stosowania przepisów wprowadzających skorygowane świadectwa dla współspalania. Ustawa ta wprowadza współczynnik korekcyjny dla świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach spalania wielopaliwowego. Interpretacja opublikowana w stanowisku powoduje jednak, że na zmianę i wejście przepisów w życie środowisko będzie czekać jeszcze prawie rok.


Współczynnik korekcyjny dla współspalania wprowadza art. 194 ustawy o OZE. Stanowi on iż „do dnia 31 grudnia 2020 r. dla energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacji, o której mowa w art. 44 ust. 8 [spalania wielopaliwowego], z wyłączeniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego, przysługuje świadectwo pochodzenia skorygowane współczynnikiem 0,5”. Więcej ...Źródło: na podstawie Redakcja Energetyka Wodna 13.05.2015

 
 
 
 
 
 
 

 

Opakowania- wyzwanie zrównoważonego rozwoju

Nowa ustawa i mechanizmy wsparcia OZE


Paliwa Alternatywne. Waste to Energy. Energia z OdpadówOdzyskaj Środowisko

Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy

Odkręć - Zduś - Segreguj

Zarządzaj sprawnie... e-odpady.com
Zarządzaj sprawnie...e-odpady.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ZETO S.A. w Poznaniu