Reklama
Skip portletPortlet Menu

I.  Pojęcia wstępne.

    W niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia w sposób następujący:

 1. Portal PGO - Portal Gospodarki Odpadami.
 2. REKLAMODAWCA - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zamawiająca zamieszczenie reklamy w Portalu PGO.

 3. REKLAMA - prezentacją treści w postaci grafiki i/lub tekstu, przygotowana przez REKLAMODAWCĘ.


II. Postanowienia ogólne.

 1. Portal PGO nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych przez REKLAMODAWCĘ reklam.

 2. W przypadku szkód powstałych w związku z treścią zamieszczonej reklamy a wyrządzonych innym podmiotom lub bezpośrednio Portalowi PGO, REKLAMODAWCA zobowiązany jest do ich naprawienia.

  Dotyczy to poniesienia kosztów postępowań sądowych, wpisów, kosztów zastępstwa procesowego i wszystkich innych wydatków poniesionych przez Portal PGO lub inne podmioty w związku z roszczeniami.

 3. REKLAMODAWCA odpowiada za treść reklamy oraz ochronę praw autorskich materiałów przekazanych do emitowania.
 4. Portal PGO zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania emisji reklamy zamówionej przez REKLAMODAWCĘ w przypadku stwierdzenia, że jej treść jest sprzeczna z prawem lub narusza prawa innych podmiotów.


III. Zlecenie reklamy.

 1. Zlecenie emitowania reklamy REKLAMODAWCA realizuje poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego w Portalu PGO.

 2. Wypełniony formularz wraz z pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy należy wysłać faksem na numer: +48 61 8521634 w terminie 10 dni przed datą emisji reklamy.

 3. Materiał podlegający emitowaniu powinien być dostarczony w terminie 4 dni przed emitowaniem reklamy na adres: info@e-odpady.com.

 4. Zawarcie umowy dotyczącej emitowania reklamy następuje poprzez dostarczenie REKLAMODAWCY formularza zamówienia potwierdzonego przez portal PGO.

 5. Niedotrzymanie przez REKLAMODAWCĘ tych terminów skutkuje brakiem emitowania reklamy.


IV. Płatności.

 1. Cena reklamy ustalona jest na podstawie cennika obowiązującego w dniu zamówienia reklamy przez REKLAMODAWCĘ.

 2. Zmiana cennika w trakcie realizacji reklamy nie ma wpływu na uzgodnioną cenę reklamy.

 3. Faktura za emitowaną reklamę wystawiona zostanie w pierwszym dniu emitowania. Termin płatności wynosi 7 dni od daty wystawienia faktury.

 4. W przypadku braku płatności ze strony REKLAMODAWCY w podanym terminie zostaną naliczone ustawowe odsetki za opóźnienie.
  W sytuacji opóźnienia płatności powyżej 7 dni Portal PGO zastrzega sobie prawo do wstrzymania emitowanej reklamy i odstąpienia od zawartej umowy.


V. Cennik.

 1. Podane ceny są cenami netto - bez 23% podatku VAT.

 2. Za pomocą odnośnika hipertekstowego po kliknięciu w element reklamy następuje przeniesienie do strony internetowej REKLAMODAWCY lub oddzielnej strony Portalu PGO

 3. Do pobrania cennik reklam.


VI.  Formularz zamówienia usługi reklamowej.

      Do pobrania: formularz zamówienia.VII. Siła wyższa.

 1. Portal PGO nie ponosi odpowiedzialności wobec REKLAMODAWCY za niewykonanie emitowania reklamy wskutek działania siły wyższej. Dotyczy to w szczególności: sytuacji wyjątkowych spowodowanych kataklizmem w postaci pożaru lub powodzi, zmiany umów międzynarodowych, awarii sieci Internetu, awarii sieci energetycznej, wybuchu wojny lub innych przejawów siły wyższej.

 2. REKLAMODAWCA w takim przypadku zostanie powiadomiony przez Portal PGO w celu uzgodnienia innego terminu emitowania reklamy.


VIII. Postanowienia końcowe.

 1. We wszystkich sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 
 
 
 
Copyright © 2008 ZETO S.A. w Poznaniu