ZUO Gorzów Wlkp.
Skip portletPortlet Menu

Zakład  Utylizacji  Odpadów  Sp. z o.o.  w  Gorzowie  Wlkp.


Zakład Utylizacji Odpadów powstał w ramach kompleksowego planu zagospodarowania odpadów, realizowanego przez miasto Gorzów Wlkp. Oficjalny wpis do rejestru sądowego spółek nastąpił w dniu 10 marca 1992r. Właścicielem spółki jest miasto Gorzów Wlkp., kapitał zakładowywynosi 15 853 500 zł. Siedziba Spółki usytuowana jest  przy ul.Teatralnej 49.

W 1994 r. ZUO oddało do eksploatacji kwaterę składowiska odpadów o powierzchni 1,5 ha wraz z infrastrukturą techniczną pod budowę planowanego Zakładu. Pod koniec 1995 r. zapadła decyzja o budowie kompleksowego Zakładu Utylizacji Odpadów. Inwestycja realizowana była w oparciu o technologię francuską. O wyborze technologii zdecydowały głównie: możliwość wysortowania  surowców wtórnych ze zmieszanych odpadów komunalnych,  kompostowanie frakcji organicznej oraz możliwość modułowego uzupełniania instalacji.


Wczerwcu 1998 r. przeprowadzono pierwsze rozruchy mechaniczne i technologiczne budowanego Zakładu, a w grudniu oddano do eksploatacji Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów, który powstał w granicach administracyjnych miasta Gorzowa w obrębie Chróścik, o powierzchni zabudowy 2,5  ha oraz powierzchni składowiska 1,8 ha. ZUO dysponuje technologią ograniczającą o 50 % ilość składowanych odpadów i wydłużającą 3,5-krotnie żywotność składowiska. Zakład jest zdolny przerobić 40 000 Mgok odpadów komunalnych i 3200 Mgok odpadów ściekowych. Koszt inwestycji związanej z budową i uruchomieniem Zakładu Utylizacji Odpadów wyniósł 22 mln złotych.


W sierpniu 2000 r. uruchomiona została linia do doczyszczania i rozdrabniania surowców wtórnych, głównie tworzyw sztucznych i puszek aluminiowych. Kolejnym etapem rozwoju firmy było otwarcie w 2001 r. Centrum Recyklingu  Odpadów Budowlanych. W 2004 r. zakupiona została kolejna prasa do belowania surowców wtórnych.


W ramach swojej działalności  w 2004 r. ZUO uruchomiło laboratorium chemiczne, które posiada akredytację PCA.  Laboratorium, dzięki wykwalifikowanej kadrze  świadczy profesjonalne usługi związane m.in. z monitoringiem składowisk oraz szeregiem  badań środowiskowych.


Wychodząc naprzeciw wymaganiom przepisówochrony środowiska, ZUO w 2005 r. utworzyło z myślą o mieszkańcachmiasta oraz gmin ościennych,  punkt zbiórki zużytego sprzętuelektrycznego i elektronicznego przy ul. Teatralnej, do któregomieszkańcy bezpłatnie dostarczają stare urządzenia RTV AGD.


Wciągu 15-letniej historii firmy charakterystyczny jest jej ciągły rozwój  organizacyjny oraz technologiczny, jak również rozszerzanie zakresu świadczonych usług. Obecnie modernizowany jest zakład w Chrósciku. Budowana jest nowa kwatera przeznaczona do składowania odpadów azbestowych. W 2008 roku przewidziana jest budowa  kwatery na odpady inne niż niebezpieczne oraz kwatery na odpady niebezpieczne. Ponadto planowana jest modernizacja technologii w kierunku  produkcji paliwa alternatywnego.Zakres świadczonych usług firma rozwija również dzięki utworzeniu eko-bio- energetycznego gospodarstwa rolnego w Stanowicach w gminie Bogdaniec, które powstało na bazie byłego pegeeru z areałem o powierzchni 365 ha oraz kompleksem zabudowań, w tym pałacem z zabytkowym parkiem. Zadaniem gospodarstwa oprócz produkcji rolnej będzie produkcja energii elektrycznej z odpadów organicznych i biomasy oraz rolnicze zagospodarowanie odpadów. Planuje się również uruchomienie zakładu do recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

ZUO jako pierwszy zakład w Polsce podjął współpracę z niemieckim partnerem w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów w postaci ziemi zanieczyszczonej substancjami niebezpiecznymi w celu jej unieszkodliwienia. Ziemia pochodzi z Polski, a poddawana jest procesowi fizyko-chemicznego unieszkodliwiania na terenie Niemiec.  Równocześnie do innego partnera z Niemiec wysyłane są odpady drewniane zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.


Ważnym aspektem działalności Zakładu jest prowadzenie  akcji edukacyjnych, promujących ekologiczne postawy, jak również współpraca za Związkiem Celowym Gmin MG-6 oraz powiatem strzelecko-drezdeneckim, w zakresie stworzenia wspólnego programu gospodarki odpadami dla regionu północnego województwa lubuskiego. ZUO jest organizatorem konkursu „Zielona Szkoła-Zielone Przedszkole”, którego celem jest propagowanie selektywnej zbiórki odpadów oraz rozwijanie świadomości ekologicznej młodego pokolenia. Ponadto prowadzi akcję „ZUO- dobry sąsiad”, która adresowana jest do mieszkańców osiedla Chróścik, w obrębie którego zlokalizowany jest Zakład. W ramach tej akcji mieszkańcom zapewniono  bezpłatny odbiór odpadów, jak również coroczną organizację zabawy choinkowej dla dzieci.


W ostatnim czasie ZUO zostało uhonorowane  za promowanie i rozpowszechnianie przedsięwzięć w zakresie gospodarki odpadami oraz edukacji ekologicznej. Podczas uroczystej gali w Poznaniu w 2006r. otrzymało Puchar Recyklingu, niezwykle prestiżowe wyróżnienie dla firm promujących ekologiczne postawy. ZUO otrzymało również szereg nagród  i dyplomów uznania m.in. wyróżnienie w konkursie organizowanym pod patronatem Prezydenta RP „Firma Przyjazna Środowisku”,  wyróżnienie w „Zbiórce tworzyw sztucznych”,

dyplom „Mistrza Recyklingu”, dwukrotnie dyplom za zajęcie III miejsca za „Najlepszą Usługę”  podczas Targów Pogranicza w Gorzowie.


W ramach budowania wzajemnego zaufania w relacjach z klientami oraz spełnienia wymagań, jakie stawia przed nami członkostwo w Unii Europejskiej, w ZUO wdrożono już w 2001r. Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem wg norm ISO 9001 oraz 14001, co zostało potwierdzone uzyskanym certyfikatem.  W 2002r. Zakład został laureatem konkursu „Panteon Polskiej Ekologii”  pod patronatem Ministra Środowiska oraz Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, to nagroda  dla uhonorowania polskich przedsiębiorstw, które opracowały i wdrożyły system zarządzania środowiskowego zgodny w wymogami międzynarodowych norm. Ponadto laboratorium chemiczne uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na 19 metod badawczych oraz wdrożono w nim system zarządzania wg normy ISO 17025.


Obecnie w firmie zatrudnione są 93 osoby,  w tym 67  osób  pracujących w systemie dwuzmianowym w Chróściku.

   

Posiadany przez ZUO potencjał techniczny i kapitałowy oraz wysoko wykwalifikowana kadra, gwarantują sprawną realizację i najwyższą jakość oferowanych usług. ZUO nie  tylko spełnia wysokie wymagania jakościowe w zakresie swojej działalności, ale jest również przyjazne dla otaczającego środowiska naturalnego.W ostatnim czasie ZUO zainwestował również w mobilny rozdrabniacz do odpadów wielkogabarytowych, m.in. mebli, palet, szpul po kablach, podkładów kolejowych, słupów telefonicznych, korzeni drzew, odpadów zielonych itp. Wydajność urządzenia to około 20 ton na godzinę. Na jego zakup firma wydała 550 tys. zł. Dzięki jego zastosowaniu uzyskiwane po rozdrobnieniu surowce wtórne można wykorzystać jako paliwa. Pozostałości z rozdrabniania, nie mające wartości, będą unieszkodliwiane na składowisku o zajmą znacznie mniej miejsca niż dotychczas.

Zapraszamy do odwiedzenia strony: www.zuo-gorzow.pl


 
 
 
 
Copyright © 2008 ZETO S.A. w Poznaniu